Egységes európai közbeszerzési dokumentum

Mióta az új közbeszerzési törvény tervezetét publikálta a Kormány, egyre többet hallani az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumról. A magyar nevénél már csak az angol változat szebb: European Single Procurement Document (rövidítve: ESPD).

OK, mi ez az egész?

A prekoncepció az, hogy a vállalkozásoknak nagy nehézséget okoz a közbeszerzési pályázatok elkészítése, a kiírások túl bonyolultak, a kizáró okok és az alkalmassági feltételek igazolása sok energiát elvesz, stb.

A szándék az, hogy legyen egy olyan (egyelőre) irat, ami kiváltja a nehézkesen beszerezhető, vagy elkészíthető dokumentumokat.

Rendben van, szeretnék egy ilyet, ma estére.

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum egyelőre csak előrendelhető, a vonatkozó hazai jogszabály még nem hatályos. Viszont a jó hír, hogy nem vagyunk lemaradva az EU-tól, ugyanis az ESPD még ott sem elérhető. Adja meg az email címét itt, és értesítem, ha az ESPD már itthon is elérhető lesz.

Hogy működik majd ez a dolog?

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum valójában egy szolgáltatás, aminek az eredménye kezdetekben

egy dokumentum (statikus pdf). A terv az, hogy később még irat formájában se jelenjen meg, hanem a tartalmát tudják majd ellenőrizni webes felületen az Ajánlatkérők. A szolgáltatás része lesz, hogy a tagállamok a rendszerben egyeztetik az egyes kizáró okok és egyéb feltételek igazolására szolgáló előírásaikat. Jelenleg ugyan a jogszabály lehetővé teszi, hogy nem magyarországi bejegyzésű cégek is részt vegyenek a hazai közbeszerzésekben, de a valóságban (darabszámot illetően) nagyon kevés a külföldi cég a közbeszerzési eljárásokban, pontosan az igazolási nehézségek miatt. Csak egy példa: ha egy Ajánlatkérő előírja alkalmassági feltételként az elmúlt három év pozitív mérleg szerinti eredményét, akkor erre az előírásra egy jogkövető magyar cégnek alapesetben nem kell semmit sem tennie, a feltétel teljesülését az Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenes elérhető adatbázis alapján. Ugyanerre a feltételre egy cseh vállalkozásnak le kell fordíttatnia az elmúlt három évi beszámolóját, de legalább annak az eredmény-kimutatás részét. Tehát egy külföldi cég könnyebben fog majd pályázni a magyar közbeszerzésekben, az ESPD birtokában.

Ez nekünk, magyar vállalkozásoknak nem igazán jó, nem?

Attól függ: a magyar cégek is könnyebben pályázhatnak majd külföldi tenderekre. Nyilván ehhez komoly felkészültség kell. Másrészt az ESPD a hazai cégek hazai tendereken való indulását is segíteni fogja.

Az ESPD másik nagy előnye, hogy egyfajta önbevallás, és a bennefoglalt adatokat csak a nyertes esetében kell majd ellenőriznie az Ajánlatkérőnek.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum részletes szabályai innen tölthetők le:

(1)   Az ajánlatkérő szervnek a részvételi jelentkezések vagy ajánlatok benyújtásakor a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolások helyett előzetes bizonyítékként a gazdasági szereplő naprakész nyilatkozatából álló egységes európai közbeszerzési dokumentumot is el kell fogadnia előzetes bizonyítékként annak megerősítésére, hogy az érintett gazdasági szereplő megfelel a következő feltételek mindegyikének:

  1. a) nincsen az 57. cikkben (57. cikk: kizáró okok) felsorolt helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni;
  2. b) megfelel az 58. cikk (58. cikk: kiválasztás (alkalmassági) szempontok) alapján meghatározott vonatkozó kiválasztási szempontoknak;
  3. c) adott esetben megfelel a 65. cikk alapján meghatározott objektív szabályoknak és kritériumoknak.

Ha a gazdasági szereplő a 63. cikknek megfelelően más szervezetek kapacitásait veszi igénybe, az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak e szervezetek vonatkozásában is tartalmaznia kell az e cikk első albekezdésében említett információkat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt hivatalosan kinyilvánítja, hogy az adott kizárási ok nem áll fenn, és/vagy az adott kiválasztási kritérium teljesül, másrészt megadja az ajánlatkérő szerv által kért releváns információkat. A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok kiállításáért melyik hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.

Amennyiben az ajánlatkérő szerv az (5) bekezdésnek megfelelően egy adatbázisba való belépéssel közvetlenül beszerezheti a kiegészítő iratokat, úgy az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak tartalmaznia kell az ehhez szükséges információkat is, mint például az adatbázis internetcímét, az esetleges azonosító adatokat, valamint adott esetben a szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már használtak, amennyiben megerősítik, hogy az abban foglalt információk továbbra is helytállóak.

(2)   Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Bizottság által végrehajtási jogi aktusok révén meghatározandó egységes formanyomtatvány alapján kell kiállítani. A Bizottság az egységes formanyomtatványt végrehajtási jogi aktusok útján határozza meg. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 89. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot kizárólag elektronikus formában lehet majd megadni.

(3)   A 92. cikktől eltérve, a Bizottság felülvizsgálja az egységes európai közbeszerzési dokumentum gyakorlati alkalmazását, figyelembe véve a tagállami adatbázisok technikai fejlődését, és 2017. április 18-ig jelentést tesz erről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság adott esetben javaslatot tesz olyan megoldásokra, amelyek optimalizálják ezen adatbázisok határokon átívelő hozzáférhetőségét, valamint a tanúsítványok és bizonyítványok használatát a belső piacon.

(4)   Az ajánlatkérő szerv az eljárás során bármikor kérheti az ajánlattevőket és a részvételre jelentkezőket, hogy nyújtsák be az összes kiegészítő iratot vagy azok egy részét, amennyiben az az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.

Az ajánlatkérő szervnek a szerződés odaítélése előtt – kivéve a 33. cikk (3) bekezdésének vagy (4) bekezdése a) pontjának megfelelően megkötött keretmegállapodásokon alapuló szerződések tekintetében – fel kell kérnie azt az ajánlattevőt, amelynek a szerződést odaítélte, hogy nyújtsa be a 60. cikk – és adott esetben a 62. cikk – szerinti naprakész igazoló dokumentumokat. Az ajánlatkérő szerv felkérheti a gazdasági szereplőket arra, hogy egészítsék ki vagy pontosítsák az 60. és a 62. cikk értelmében benyújtott igazolásokat.

(5)   A (4) bekezdéstől eltérve, a gazdasági szereplők számára nem írható elő a kiegészítő iratok vagy más igazolások benyújtása, ha és olyan mértékben, amennyiben az ajánlatkérő szervnek lehetősége van arra, hogy egy bármelyik tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba – például nemzeti közbeszerzési nyilvántartásba, virtuális céginformációs rendszerbe, elektronikus dokumentumtároló rendszerbe vagy előminősítési rendszerbe – belépve közvetlenül hozzájuthasson az igazolásokhoz vagy egyéb releváns információkhoz.

A (4) bekezdéstől eltérve, a gazdasági szereplők számára nem kell előírni a kiegészítő iratok vagy más igazolások benyújtását, ha a szerződést vagy keretmegállapodást odaítélő ajánlatkérő már rendelkezik ezekkel a dokumentumokkal.

Az első albekezdés tekintetében a tagállamok gondoskodnak arról, hogy azokhoz az adatbázisokhoz, amelyek a gazdasági szereplőkre vonatkozó releváns információkat tartalmaznak, és amelyekhez az adott tagállam ajánlatkérő szervei hozzáférhetnek, a többi tagállam ajánlatkérő szervei is azonos feltételekkel hozzáférhessenek.

(6)   A tagállamoknak az e-Certisben rendelkezésre kell bocsátaniuk és rendszeresen aktualizálniuk kell a gazdasági szereplőkre vonatkozó releváns információkat tartalmazó azon adatbázisok hiánytalan listáját, amelyekbe más tagállamok ajánlatkérő szervei is betekinthetnek. A tagállamok kérésre a többi tagállam rendelkezésére bocsátják az ebben a cikkben említett adatbázisokkal kapcsolatos minden információt.

Frissítés:

Letölthető innen az egységes európai közbeszerzési dokumentum.

Van, aki így ismeri:

egységes európai közbeszerzési dokumentum minta

ESPD

European Single Procurement Document

egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány

A letöltéshez katt ide: egységes európai közbeszerzési dokumentum

Vélemény, hozzászólás?